MPLC PARAPLYLISENS® AVTALE – VILKÅR OG BETINGELSER

 

 

 

 1. Formål. Motion Picture Licensing Company Norge AS (”MPLC”) gir lisenstaker (”Lisenstaker”) en ikke-eksklusiv lisens (”Lisens”) til å offentliggjøre opphavsrettsbeskyttede ”Verk” som definert nedenfor, under de vilkår og betingelser som er angitt i denne paraplylisensavtalen (”Avtalen”).
 2. Representasjon av rettighetshavere. MPLCs Paraplylisens omfatter de rettighetshavere MPLC representerer. MPLC garanterer at de nødvendige rettigheter fra representerte rettighetshavere er innhentet til utstedelse av denne Paraplylisensen, i henhold til gjeldende opphavsrettslovgivning. Det påhviler Lisenstaker, i rimelig omfang, å få rettighetstillatelser fra andre relevante rettighetshavere og kollektive forvaltningsorganisasjoner, eksempelvis TONO for så vidt gjelder musikkverk.
 3. Lisensperioden. "Lisensperioden" er den periode som begynner på "Startdatoen" slik den er angitt i Registreringsskjema, og som deretter fortsetter i perioder på ett (1) år av gangen, med mindre Avtalen sies opp av en av partene etter punkt 12. Med mindre Lisenstaker rettidig gir MPLC varsel om opphør, fortsetter Avtalen å gjelde for etterfølgende Lisensperioder. Lisenstaker er da ansvarlig for det årlige Lisensvederlagettil MPLC som angitt nedenfor. Ved oppsigelse fra Lisenstaker eller annet opphør før utløp av Avtalen, gir MPLC ingen refusjon eller tilbakebetaling av eventuelle forhåndsbetalte Lisensvederlag.
 4. Rettigheter. Offentlig visning av innhold som er godkjent i henhold til denne Avtale, skal skje på de stedene som er identifisert i søknaden eller som Lisenstaker har varslet om. Eksempler på visning er gjennom DVD, streaming, nedlastet innhold eller kringkasting. Hovedformålet med slike forestillinger skal være å underholde og/eller utdanne seere. Ingen spesifikke titler, karakterer fra slike titler eller produsenters navn må markedsføres offentlig, og det må ikke kreves adgangspenger eller annen betaling hos brukerne. ”Verk” er definert som filmer og andre audiovisuelle program som MPLC har rett til å lisensiere under betingelsene som er angitt her. Visningene må ikke ha til formål å markedsføre og/eller fremme salget av varer eller tjenesteytelser. 
 5. Lisensvederlag. Lisensvederlaget beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende priser og betalingsbetingelser. Lisensvederlaget for den første Lisensperioden etter denne Avtalen fremgår av Registreringsskjemaet , og beløpet betales til MPLC med tillegg av moms. I etterfølgende Lisensperioder kan det skje justeringer basert på forskjellige faktorer; herunder justeringer som (i) gjenspeiler endringer i forhold til forrige års konsumprisindeks og/eller (ii) gjenspeiler en økning i antall juridiske enheter, lokasjoner, visningsenheter eller andre forhold, som brukes som beregningsgrunnlag for Lisensavgiften i denne Avtalen. Lisenstaker skal årlig, eller på MPLCs forespørsel, gi MPLC de opplysninger som er nødvendige for å fastsette Lisensvederlagfor kommende Lisensperioder. Hvis Lisenstaker ikke har sendt inn informasjoninnen 30 dager før Avtalens utløp, kan MPLC ensidig fastsette beregningsgrunnlaget for Lisensvederlaget for den aktuelle Lisensperioden. Lisensvederlaget for hvert påfølgende kontraktsår skal betales senest innen dato for ny Lisensperiode.
 6. Begrensninger. De spesifikke titlene som kan vises offentlig av Lisenstaker i henhold til denne Avtalen, er de Verk som er produsert og/eller distribuert av MPLCs medlemmer. MPLC gjør oppmerksom på at det likevel kan være enkelte titler MPLC og medlemmer/rettighetshavere ikke har rettigheter til visning av. Dette kan være grunnet utløp av rettigheter i Lisensperioden og vil i så tilfelle fremgå av MPLCs nettsider. MPLC kan til enhver tid i Lisensperioden sende Lisenstaker bindende varsel om at visse titler ikke lenger kan vises offentlig i henhold til denne Avtalen. Slike meddelelser er bindende overfor Lisenstaker fra mottakelsen.
 7. Kun lovlige Verk. Lisenstaker kan kun bruke lovlige Verk for offentlig visning etter denne Avtalen. Lisenstaker har ansvaret for lovlig innhentelse av Verkene og kostnadene til dette, som ikke er inkludert i den avtalte Lisensavgift for offentlig visning av Verkene.
 8. Rettighetsbegrensning. Lisenstaker kan ikke ulovlig kopiere, redigere eller på noen annen måte endre de Verkene som brukes til offentlig visning etter denne Avtale. Enhver rettighet som ikke er overdratt til Lisenstaker i denne Avtale, er uttrykkelig forbeholdt MPLC og/eller dets medlemmer/rettighetshavere.
 9. Separate avgifter. Eventuelle separate avgifter eller lisenser til musikere eller samlingsforeninger for musikkutgivere er fullt og helt Lisenstaker sitt ansvar å fremskaffe. 
 10. Overdragelse. Denne Avtalen kan ikke overdras av Lisenstaker uten MPLCs skriftlige forhåndssamtykke, unntatt når Lisenstaker (a) overdrar Avtalen i forbindelse med fusjon, konsolidering eller salg av sine eiendeler og virksomhet, (b) omgående underretter MPLC om overdragelsen, inkludert kontaktinformasjon til den inntredende part, og (c) garanterer den inntredende parts etterlevelse av alle forpliktelser i henholdt til Avtalen. Avtalen kan overdras av MPLC.
 11. Meddelelser. Meddelelser i henhold til denne Avtale skal leveres personlig, enten via post eller elektronisk post (e-post). Meddelelser skal være adressert til den parten som skal varsles. Meddelelsesdatoen er datoen for den personlige leveringen eller utsendelsesdatoen for e-post. 
 12. Oppsigelse. MPLC forbeholder seg retten til å si opp denne Avtale med 30 dagers skriftlig varsel grunnet brudd på Lisenstakers plikter og betingelser. Ved slik oppsigelse skal det ikke tilbakebetales Lisensavgift. Et avkall fra MPLC eller av Lisenstaker Partene kan si opp Avtale med minst 60 dagers skriftlig varsel før utløpet av en Lisensperiode. Ved Lisenstakers mislighold av Avtale har MPLC rett til å si opp Avtale med 30 dagers skriftlig varsel. Ved slik oppsigelse vil Lisensvederlaget ikke bli refundert.
 13. Juridiske kostnader. Såfremt det blir nødvendig for MPLC å engasjere juridisk bistand for å håndheve sine rettigheter i henhold til denne Avtale, som følge av Lisenstakers krenkelse eller brudd på vilkår i Avtale, samtykker Lisenstaker til å betale kostnadene og advokatutgiftene som MPLC pådrar seg. 
 14. Garantier. Lisenstaker garanterer at informasjonen gitt av Lisenstaker i henhold til Avtale er nøyaktig og fullstendig i alle henseender. Denne Avtale er behørig autorisert og utgjør en lovlig, gyldig og bindende forpliktelse overfor Lisenstaker og er rettskraftig i henhold til dens vilkår og betingelser som kan oppdateres av MPLC. I tilfellet der en signatur blir levert via post eller e-post av en «.pdf» fil, skal en slik signatur utgjøre en gyldig og bindende forpliktelse med samme kraft og virkning som en original signatur. 
 15. Frafall av krav. I den utstrekning Lisenstaker før Startdatoen på denne Avtale kan ha krenket MPLCs rettigheter, godtar MPLC herved å ikke fremme erstatningskrav eller andre krav angående slike eventuelle krenkelser som ville vært lisensiert etter Avtale. MPLC frafaller bare krav som gjelder rettigheter lisensiert av MPLC, og har ikke myndighet til å frafalle krav som gjelder rettigheter som tilhører andre parter.
 16. Jurisdiksjon. Søknaden og disse vilkårene inneholder den fullstendige Avtale mellom MPLC og Lisenstaker og skal tolkes i samsvar med lovene som er underlagt norsk rett. Partene har avtalt verneting ved norske domstoler.

 

 

© Copyright 2020 Motion Picture Licensing Company Norge AS. Alle Rettigheter Reservert.

“MPLC Paraplylisens”, samt MPLC sitt navn og logo er registrerte varemerker for Motion Picture Licensing Company (International) Limited.