MPLC PARAPLYLISENS® AVTALE – VILKÅR OG BETINGELSER

 

 

 

 1. Formål. Motion Picture Licensing Company Limited ("MPLC") gir lisensinnehaver («Lisensinnehaver») en ikke-eksklusiv lisens («Lisens») for offentlig visning av opphavsrettsbeskyttet «Arbeid» definert nedenfor, under de vilkår og betingelser som er angitt i denne paraplylisensavtalen («Avtalen»).
 2. Loven. MPLC garanterer og representerer at den har sikret de riktige og nødvendige rettigheter, i henhold til opphavsretten, design og patentloven.
 3. Vilkår. "Vilkår" tar utgangspunkt i startdatoen som er oppført på paraplylisenssøknaden («Søknaden») og skal vare i ett (1) år av gangen, med mindre avbestilling fra en av partene (med 60 dagers forhåndsvarsel) før utgangen av perioden eller en senere periode foreligger. Hver ettårsperiode i løpet av terminen refereres heretter til som et «kontraktsår». Dersom Lisensinnehaver ikke rettmessig informerer MPLC om intensjonen å si opp, vil denne Avtalen fremdeles tre i kraft for hele kontraktsåret og Lisensinnehaver vil være ansvarlig for hele årsavgiften. Ingen refusjon eller kreditter vil betales av MPLC grunnet tidlig opphør fra Lisensinnehaver sin side.
 4. Rettigheter. De offentlige visningene som er godkjent av denne avtalen, skal foregå på de premisser som er identifisert i avtalen mellom MPLC og Lisensinnehaver. Dette inkluderer blant annet DVD, streaming, nedlastninger eller kringkasting. Det eneste formålet med slike visninger skal være å underholde og/eller utdanne autoriserte seere og publikum. Ingen spesifikke titler eller produsenters navn skal annonserer eller publiserer til allmennheten. Videre skal det ikke tas opptak eller kreves «inngangspenger» fra publikumet. Visningene kan ikke brukes for å fremme produkter, varer eller tjenester. Arbeid defineres som filmer og andre audiovisuelle programmer som MPLC har mottatt rettighetene til å lisensiere.
 5. Avgift. Avtalt lisensavgift for det første kontraktsåret i denne Avtalen er spesifisert på Programmet, hvilket beløp som skal innbetales til MPLC inkluderer ikke merverdiavgift (MVA). Etterfølgende kontraktsår kan omfatte tilpasninger basert på ulike faktorer, inkludert, men ikke begrenset til, justeringer som: (i) gjenspeiler endringer fra forrige års konsumprisindeks (KPI), og/eller (ii) reflekterer en økning i antall deltakere eller lokaler dekket i henhold til denne avtalen. På årsbasis, eller etter forespørsel fra MPLC, skal Lisensinnehaver gi MPLC den informasjonen MPLC kan kreve for å bestemme lisensavgiften for påfølgende kontraktsår. Dersom Lisensinnehaveren ikke leverer den forespurte informasjonen inne tretti (30) dager før utløpt dato, kan MPLC selvstendig bestemme beløpet som skal kreves for kontraktsåret. Lisensavgiften for hvert påfølgende kontraktsår skal betales senest på årsdagen for denne avtalen.
 6. Begrensinger. De spesifikke titlene som kan vises i det offentlige av Lisensinnehaver i henhold til denne avtalen må være produsert eller distribuert av lisensierte selskaper som er lisensiert av MPLC. MPLC kan ikke garantere for at våre samarbeidspartnere har de nødvendige rettighetene til enhver tittel. Dette kan skyldes at rettighetene til visse titler har utløpt. MPLC kan når som helst sende Lisensinnehaver bindende merknader om at visse titler ikke lenger kan vises i det offentlige. Slike merknader skal være bindende fra Lisensinnehaver mottar de.
 7. Lovlig visning. Lisensinnehaver kan kun vise lovlig oppnådd visning i det offentlige rom som omfattes av denne avtalen. Ansvaret for å skaffe disse Arbeidene er Lisensinnehaver sitt fulle ansvar. Kostnadene ved å anskaffe Arbeidet skal bæres av Lisensinnehaver.
 8. Ingen andre rettigheter. Lisensinnehaver må ikke ulovlig duplisere, redigere eller på annen måte modifisere Arbeidet som vedkomne har fått rettigheter til. Alle rettigheter som er gitt til Lisensinnehaveren er uttrykkelig forbeholdt MPLC og/eller dets rettighetshavere.
 9. Separate avgifter. Eventuelle separate gebyrer som kan skyldes musikkutgivere eller samlingsforeninger for musikkutvigere er fullt og holdent Lisensinnehaver sitt ansvar, og ikke MPLC’s.
 10. Anvisning. Denne avtalen kan ikke tildeles av Lisensinnehaver uten skriftlig samtykke fra MPLC, med unntak av at Lisensinnehaver skal (a) overdra denne Avtalen i forbindelse med fusjon, konsolidering eller salg av sine eiendeler og virksomhet, (b) gi MPLC, med umiddelbart varsel om anvisningen, inkludert kontaktinformasjon for rettighetshaveren, og (c) garantere rettighetshaverens oppfyllelse av alle forpliktelser som Lisensinnehaveren har i henhold til denne avtalen. Denne avtalen kan tildeles av MPLC.
 11. Kontooppsigelse. MPLC forbeholder seg retten å avslutte denne avtalen med umiddelbar virkning grunnet brudd på retningslinjene av Lisensinnehaver. Dette skal følge av en 30 dagers skriftlig varsel. Dersom avtalen avsluttes, skal ikke lisensavgiften tilbakebetales.                            
 12. Juridiske gebyrer. I tilfelle MPLC engasjerer en advokat for å håndheve sine rettigheter i henhold til denne Avtalen, godkjenner Lisensinnehaver å betale (innen rimelighet) de kostnadene og advokatutgiftene som påløper MPLC.
 13. Garantier. Lisensinnehaver garanterer at informasjonen fra Lisensinnehaver er sann, korrekt og fullstendig på alle måter. Denne avtalen er autorisert og utgjør en lovlig, gyldig og bindende forpliktelse ovenfor Lisensinnehaver. Elektronisk signatur eller signatur av pdf. Format er like gyldig og bindende som en original signatur. MPLC sikrer nøyaktigheten og konfidensialiteten til alle personopplysningene vi har hentet inn. Ytterligere informasjon følger av personvernerklæringen du kan finne på vår nettside.
 14. Garanti. I den utstrekning at Lisensinnehaver, før inngått avtale, har krenket rettighetene til MPLC, er MPLC herved enig i at selskapet ikke vil gjøre krav på disse bruddene som ville ha vært lisensiert i henhold til Avtalen.
 15. Norsk lov. Søknaden og disse vilkårene inneholder den fullstendige avtalen mellom MPLC og Lisensholder. Den skal videre tolkes i samsvar med norsk lov.

 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Alle Rettigheter Reservert.

“MPLC Paraplylisens” er et registrert varemerke for Motion Picture Licensing Company (International) Limited.