MPLC PARAPLYLISENS® AVTALE – VILKÅR OG BETINGELSER

 

 

 

 1. Formål. Motion Picture Licensing Company Norge AS (”MPLC”) gir lisenstaker (”Lisenstaker”) en ikke-eksklusiv lisens (”Lisens”) til å offentliggjøre opphavsrettsbeskyttede ”Verk” som definert nedenfor, under de vilkår og betingelser som er angitt i denne paraplylisensavtalen (”Avtalen”).
 2. Representasjon av rettighetshavere. MPLCs Paraplylisens omfatter de rettighetshavere MPLC representerer. MPLC garanterer at de nødvendige rettigheter fra representerte rettighetshavere er innhentet til utstedelse av denne Paraplylisensen, i henhold til gjeldende opphavsrettslovgivning. Det påhviler Lisenstaker, i rimelig omfang, å få rettighetstillatelser fra andre relevante rettighetshavere og kollektive forvaltningsorganisasjoner, eksempelvis TONO for så vidt gjelder musikkverk.
 3. Lisensperioden. "Lisensperioden" er den periode som begynner på "Startdatoen" slik den er angitt i Registreringsskjema. , og som deretter fortsetter i perioder på ett (1) år av gangen, med mindre Avtalen sies opp av en av partene etter punkt 12. Med mindre Lisenstaker rettidig gir MPLC varsel om opphør, fortsetter Avtalen å gjelde for etterfølgende Lisensperioder. Lisenstaker er da ansvarlig for det årlige Lisensvederlagettil MPLC som angitt nedenfor. Ved oppsigelse fra Lisenstaker eller annet opphør før utløp av Avtalen, gir MPLC ingen refusjon eller tilbakebetaling av eventuelle forhåndsbetalte Lisensvederlag.
 4. Rettigheter. Paraplylisensen omfatter en tillatelse til offentlig visning av (film)Verk på de(n) lokasjon(er) (inkludert, for eksempel, offentlige steder, offentlige og private virksomheter, myndigheter, organisasjoner, institusjoner, skoler og andre steder) og for de(n) juridiske enhet(er), samt den bruk som er anført i Registreringsskjemaet. . Den offentlige visningen kan finne sted via DVD, streaming, video on demand (VOD), nedlasting, overføring eller lignende. Formålet med slike visninger må utelukkende være å informere, underholde og/eller utdanne og/eller vise for berettigede brukere. Ingen spesifikke titler, karakterer fra slike titler eller produsenters navn må markedsføres offentlig, og det må ikke kreves adgangspenger eller annen betaling hos brukerne. Visningene må ikke ha til formål å markedsføre og/eller fremme salget av varer eller tjenesteytelser. ”Verk” er definert som filmer og andre audiovisuelle program som MPLC har rett til å lisensiere under betingelsene som er angitt her.
 5. Lisensvederlag. Lisensvederlaget beregnes i henhold til de til enhver tid gjeldende priser og betalingsbetingelser. Lisensvederlaget for den første Lisensperioden etter denne Avtalen fremgår av Registreringsskjemaet , og beløpet betales til MPLC med tillegg av moms. I etterfølgende Lisensperioder kan det skje justeringer basert på forskjellige faktorer; herunder justeringer som (i) gjenspeiler endringer i forhold til forrige års konsumprisindeks og/eller (ii) gjenspeiler en økning i antall juridiske enheter, lokasjoner, visningsenheter eller andre forhold, som brukes som beregningsgrunnlag for Lisensavgiften i denne Avtalen. Lisenstaker skal årlig, eller på MPLCs forespørsel, gi MPLC de opplysninger som er nødvendige for å fastsette Lisensvederlagfor kommende Lisensperioder. Hvis Lisenstaker ikke har sendt inn informasjoninnen 30 dager før Avtalens utløp, kan MPLC ensidig fastsette beregningsgrunnlaget for Lisensvederlaget for den aktuelle Lisensperioden. Lisensvederlaget for hvert påfølgende kontraktsår skal betales senest innen dato for ny Lisensperiode.
 6. Begrensninger. De spesifikke titlene som kan vises offentlig av Lisenstaker i henhold til denne Avtalen, er de Verk som er produsert og/eller distribuert av MPLCs medlemmer. MPLC gjør oppmerksom på at det likevel kan være enkelte titler MPLC og medlemmer/rettighetshavere ikke har rettigheter til visning av, f eks på grunn av utløp av rettigheter i Lisensperioden. Dette vil fremgå av MPLCs nettsider. MPLC kan til enhver tid i Lisensperioden sende Lisenstaker bindende varsel om at visse titler ikke lenger kan vises offentlig i henhold til denne Avtalen. Slike meddelelser er bindende overfor Lisenstaker fra mottakelsen.
 7. Kun lovlige Verk må brukes. Lisenstaker kan kun bruke lovlige Verk for offentlig visning etter denne Avtalen. Lisenstaker har ansvaret for lovlig innhentelse av Verkene og kostnadene til dette, som ikke er inkludert i den avtalte Lisensavgift for offentlig visning av Verkene.
 8. Rettighetsbegrensning. Lisenstaker kan ikke lovlig kopiere, eksemplarfremstille, redigere eller på annen måte endre de Verk som brukes til offentlig visning etter denne Avtalen. Enhver rettighet som ikke er overdratt til Lisenstaker i denne Avtalen, er uttrykkelig forbeholdt MPLC og/eller dets medlemmer/rettighetshavere.
 9. Separate rettighetsbetalinger. Eventuelle separate rettighetsutbetalinger til musikkforleggere eller deres kollektive organisasjoner, for rett til offentliggjøring av musikk eller andre opphavsrettslige frembringelser som finnes i Verkene som omfattes av denne Avtalen, er Lisenstakers ansvar alene og ikke MPLCs. Det samme gjelder eventuelle separate rettighetsutbetalinger til andre rettighetshavere eller deres organisasjoner.
 10. Overdragelse. Denne Avtalen kan ikke overdras av Lisenstaker uten MPLCs skriftlige forhåndssamtykke, unntatt når Lisenstaker (a) overdrar Avtalen i forbindelse med fusjon, konsolidering eller salg av sine eiendeler og virksomhet, (b) omgående underretter MPLC om overdragelsen, inkludert kontaktinformasjon til den inntredende part, og (c) garanterer den inntredende parts etterlevelse av alle forpliktelser i henholdt til Avtalen. Avtalen kan overdras av MPLC.
 11. Meddelelser. Meddelelser i henhold til denne Avtalen skal leveres personlig, via anerkjent posttjeneste, eller sendes via alminnelig post eller elektronisk post (e-mail), adressert til den parten som ifølge Søknaden skal meddeles. Meddelelsesdatoen er datoen for den personlige leveringen eller postavsendelse.
 12. Oppsigelse. Partene kan si opp Avtalen med minst 60 dagers skriftlig varsel før utløpet av en Lisensperiode. Ved Lisenstakers mislighold av Avtalen har MPLC rett til å si opp Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel. Ved slik oppsigelse vil Lisensvederlaget ikke bli refundert.
 13. Juridiske kostnader. Såfremt det blir nødvendig for MPLC å engasjere juridisk bistand for å håndheve sine rettigheter i henhold til denne Avtalen, som følge av Lisenstakers krenkelse eller brudd på vilkår i Avtalen, skal Lisenstaker refundere rimelige advokatkostnader som MPLC pådrar seg i denne forbindelse.
 14. Garantier. Lisenstaker garanterer at informasjonen gitt av Lisenstaker i henhold til Avtalen, er nøyaktig og fullstendig i alle henseender. Avtalen er gyldig og bindende for Lisenstaker og kan håndheves etter sitt innhold, samtoppdateres av MPLC med 60 dages varsel før utløpet av en Lisensperiode. Signatur levert via fax eller e-mail i pdf-format utgjør en gyldig og bindende forpliktelse på lik linje med en original signatur. MPLC skal sikre at alle personopplysninger behandles konfidensielt, og utelukkende brukes til forretningsformål i overensstemmelse med Artikel 28 i GDPR, som anført i MPLCs Databehandlingsavtale og Persondatapolitikk. Dette finnes på MPLCs hjemmeside.
 15. Frafall av krav. I den utstrekning Lisenstaker før Startdatoen på denne Avtalen kan ha krenket MPLCs rettigheter, godtar MPLC herved å ikke fremme erstatningskrav eller andre krav angående slike eventuelle krenkelser, som ville vært lisensiert etter Avtalen. MPLC frafaller bare krav som gjelder rettigheter lisensiert av MPLC, og har ikke myndighet til å frafalle krav som gjelder rettigheter som tilhører andre parter.
 16. Jurisdiksjon. Søknaden, denne Avtalen og andre eventuelle avtaler, utgjør den totale avtalen mellom MPLC og Lisenstaker Avtalen(e) er underlagt norsk rett. Partene har avtalt verneting ved norske domstoler.

 

 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Alle Rettigheter Reservert.

“MPLC Paraplylisens” er et registrert varemerke for Motion Picture Licensing Company (International) Limited.