PARAPLY LISENS

VILKÅR OG BETINGELSER

 

 

 

1. MPLC gir Lisenstaker en ikke-eksklusiv lisens ("Lisensen") til å offentlig fremføre i Lisenstakers lokaler, lovlig anskaffet filmverk fra MPLCs samarbeidspartnere.

2. MPLC innestår for at MPLC har ervervet de rettigheter til tilgjengeliggjøring for allmennheten etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om åndsverk § 2 som er nødvendige for å gi Lisenstaker Lisensen.

3. "Lisensperioden" varer fra "Startdatoen" og for perioder på ett (1) år. Lisensperioden løper inntil oppsagt av en av partene med 60 dagers skriftlig varsel før enden av en slik 1-års periode.

Hver 1-års periode innenfor Lisensperioden er heretter referert til som et "Avtaleår".

Ved oppsigelse fra Lisenstakers side oppstår ingen rett til tilbakebetaling av betalt lisensavgift fra MPLC.

4. Offentlig fremføring i henhold til Lisensen skal kun foregå i de lokaler som er angitt i lisenssøknaden.

Publikum for fremføringen skal befinne seg i Lisenstakers lokaler.

Lisenstaker skal ikke annonsere eller på annen måte kommunisere informasjon til allmennheten om visning av individuelle filmtitler.

Lisenstaker skal ikke kreve entré eller annen avgift av publikum for fremføringer under Lisensen.

5. Lisensavgiften for første Avtaleår under Lisensen skal være det beløp som er angitt av MPLC på det gjeldende lisenssøknadskjema. Lisensavgiften skal betales til MPLC, og er beregnet på grunnlag av de opplysninger Lisenstaker har gitt MPLC.

Lisensavgiften kan reguleres for senere Avtaleår på grunnlag av: (i) endringer i konsumprisindeksen siden forrige justering av lisensavgiften; og (ii) økning i det publikum som overværer fremføringer omfattet av Lisensen.

Lisenstaker skal, på årlig basis, eller etter forespørsel fra MPLC, gi MPLC enhver informasjon MPLC kan behøve for å beregne riktig lisensavgift for hvert påfølgende Avtaleår.

Lisensavgiften forfaller til betaling 14 dager etter fakturautstedelse.

6. Filmtitlene som kan offentlig fremføres av Lisenstaker i medhold av Lisensen er begrenset til spillefilmer produsert og/eller distribuert av filmselskaper MPLC har avtale med. En fullstendig liste over filmselskaper MPLC har avtale med er tilgjengelig for Lisenstaker på forespørsel.

7. Lisenstaker kan offentlig fremføre de individuelle filmtitler omfattet av Lisensen på bakgrunn av lovlig fremstilte eksemplarer som Lisenstaker har skaffet til veie fra lovlig kilde.

8. Lisenstaker skal ikke mangfoldiggjøre, redigere eller på annen måte endre filmverk fremskaffet med henblikk på offentlig fremføring under Lisensen.

9. Eventuelle vederlag til musikkforlag eller til forvaltningsorganisasjoner for rettigheter til musikalske verk som måtte påløpe i forbindelse med offentlig fremføring under Lisensen er utelukkende Lisenstakers ansvar.

10. Lisenstaker kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under Lisensen. MPLC kan overdra sine rettigheter og forpliktelser under Lisensen.

11. Dersom en beslutning fra skattemyndigheter eller domstol i et land der Lisenstaker driver virksomhet gjør at de lisensierte aktiviteter fører til at det påløper skatteansvar, herunder plikt til å betale omsetningsbaserte avgifter, for MPLC basert på de summer MPLC mottar fra Lisenstaker, skal Lisenstaker innen 30 dager etter at MPLC har varslet om forholdet refundere og holde MPLC skadesløs for Lisenstakers pro rata andel av enhver slik skatt basert på MPLCs inntekter fra Lisenstaker.

12. MPLC forbeholder seg retten til å si opp Lisensen med 30 dagers skriftlig varsel ved Lisenstakers brudd på lisensvilkårene. Lisenstaker har ingen rett til refusjon av betalt lisensavgift ved slik oppsigelse.

Unnlatelse fra MPLC eller Lisenstakers side av å påberope seg et kontraktsbrudd fra den annen part innebær ikke avkall på rettigheter som følge av et tidligere, pågående eller fremtidig kontraktsbrudd.

13. Dersom MPLC ved brudd på lisensvilkårene fra Lisenstakers side engasjerer advokat for å ivareta sine rettigheter i etter Lisensen, skal Lisenstaker bære MPLCs rimelige kostnader, herunder advokatutgifter.

14. Ved betaling av den lisensavgift som fremgår av lisenssøknaden erklærer Lisenstaker at all informasjon gitt MPLC fra Lisenstaker er fullstendig, riktig og korrekt i alle henseender. Lisenstaker erkjenner at Lisensen, inkludert lisenssøknaden og disse lisensvilkår, er rettslig bindende og håndhevbare overfor Lisenstaker.

15. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er overdratt til Lisenstaker forblir hos MPLC og/eller dets lisensgivere.

16. Disse Lisensvilkår utgjør sammen med lisenssøknaden den fulle og hele avtale mellom MPLC og Lisenstaker. Lisensvilkårene er underlagt norsk lov, og tvister angående Lisensen skal løses ved norske domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting

 

© Copyright 2016 Motion Picture Licensing Company Limited. All Rights Reserved.

“MPLC Umbrella Licence” is a registered trade mark of Motion Picture Licensing Company (International) Limited.